Úvodní strana Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), byl s účinností od 15. prosince 2023 ve společnostech SULKO a SUNWIN zřízen vnitřní oznamovací systém.

Pro koho je Vnitřní oznamovací systém určen

Tento vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům společností SULKO a SUNWIN (dále jen „společnosti“), jakož i osobám, které vykonávaly nebo vykonávají v těchto společnostech dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále též „jiná obdobná činnost“) a které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo této jiné obdobné činnosti pro společnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Společnosti SULKO a SUNWIN upozorňují, že v rámci vnitřního oznamovacího systému vylučují přijímání oznámení od osob, které pro společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. od osob, které nevykonávají pro společnosti závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Co lze prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému oznamovat

Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení, které bude obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnostech, nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve společnostech a které

 • má znaky jakéhokoliv trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Protiprávní jednání, které porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v jedné z výše vyjmenovaných oblastí, lze tedy oznamovat bez ohledu na míru jejich společenské škodlivosti (může se tedy jednat o trestné činy, přestupky nebo jiná protiprávní jednání).

Jak lze oznámení podat

 • vložit do schránky, která je označena „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“ a je umístěna v prostorách vstupní haly recepce areálu SULKO, Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh;
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: SULKO, Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – NEOTEVÍRAT
 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu sulko@emkelty.cz;
 • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní lince: 736 538 130, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou elektronickou adresu sulko@emkelty.cz. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

Za účelem prošetřování podaných oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů byla určena tato příslušná osoba: Ing. Martin Keltoš.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno.

Oznamovatelé nesmějí být v souvislosti s podaným oznámením vystaveni odvetným opatřením.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vyřizování oznámení

 • Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí v případě, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
 • Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 • Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 • navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

Mapa poboček SULKO

mapa